Loading ...

Договор публичной оферты

Главная » Статьи » Договор публичной оферты

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. ПП «ОДЕСАГЕОПРОЕКТ», що зветься в подальшому «Виконавець», в особі директора Павленкової Катерини Олександрівни, що діє на підставі Статуту, публікує цю публічну оферту про наступне.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://geopro.com.ua/offer-topo.html є публічною офертою, і в разі вчинення особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і цієї особи.

1.3. У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Замовник» - особа, що уклала з Виконавцем договір на умовах, що містяться в договорі.

«Оферта» - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій особі, укласти з ним договір про виконання робіт (далі - «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Замовником умов оферти.

 

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе виконання, а Замовник доручає та оплачує топографо-геодезичні роботи щодо виконання топографічної зйомки земельної ділянки, указаної в рахунку, та складання геодезичного звіту.

 

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. Замовник має право:

 

4. Термін виконання робіт

4.1. Початком робіт рахувати дату виконання замовником  п. 4.2.

4.2. Термін здачі робіт вказується у рахунку.

4.3. У випадку затримання терміну виконання робіт  Виконавець зобов’язаний виплатити неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості робіт за кожен день прострочення терміну виконання робіт.

 

5. Вартість робіт і порядок розрахунків

5.1. Вартість робіт вказується у рахунку.

5.2. Оплата робіт здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

5.3. Оплата Замовником робіт Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

 

6. Порядок прийому - передачі робіт

6.1. Після закінчення робіт Виконавець передає Замовнику Звіт згідно п. 1.1  Договору.

6.2. Одночасно з передачею звіту Виконавець передає Замовнику акт прийому - передачі виконаних робіт, який після підписання Замовником підлягає поверненню Виконавцю у строк 2 (два) робочих дні, у випадку, якщо у Замовника не має зауважень.

 

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в судовому порядку.

 

8. Термін дії та зміна умов оферти

8.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://geopro.com.ua/offer-topo.html і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти і / або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції оферти в мережі Інтернет за адресою https://geopro.com.ua/offer-topo.html, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації в мережі Інтернет за адресою https://geopro.com.ua/offer-topo.html.

8.3. З моменту вступу в силу Договору з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

8.4. У разі незгоди Замовника з внесеними змінами і доповненнями, останній має право розірвати Договір, попередивши по це Виконавця за 5 днів до дати розірвання.

8.5. У разі відсутності письмового повідомлення Замовника про розірвання Договору в зв'язку з незгодою з внесеними змінами і доповненнями, вираженого до моменту вступу нової редакції Договору в силу, Договір вважається чинним для Сторін в новій редакції.

8.6. Укладаючи цей Договір Замовник підтверджує, що йому надана і зрозуміла вся інформація, що стосується виконання робіт за цим Договором.

 

9. Термін дії, зміна і розірвання договору

9.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

 

10. Додаткові умови

10.1. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.2. Замовник підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону країни «Про захист персональних даних».

10.3. Виконавець буде здійснювати збір та накопичення персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

 

Реквізити сторін:

Від Виконавця:

 

ПП «ОДЕСАГЕОПРОЕКТ»

ЄДРПОУ 34321207

65078, м.Одеса, вул. Космонавтів, 32, (095)630-47-13

Р/р № 26001054307552, Южне ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» , МФО 328704

 

 

 

_______________/Павленкова К.О. /

 

 

 

 

 

Helllooo